Drost KalkverfDrost Kalkverf

Drost Kalkverf

 42,22 168,42 incl. BTW

Kies een kleur
Artikelnummer: 8718836691775 Categorie├źn: ,

Beschrijving

Drost Kalkverf

Drost Kalkverf is een met water verdunbare matte latex muurverf voor binnen. Oplosmiddel- en weekmakervrij.

Toepassing

Drost kalkverf kan o.a. worden aangebracht op kalkpleister, cement-pleister, reeds geschilderde oppervlakken, zuigende natuursteen of andere minerale ondergronden. De ondergrond moet absorberend zijn en niet waterafstotend.

Gebruik

Voor gebruik goed oproeren. De ondergrond dient droog, schoon, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Bij nieuwe en poreuze ondergronden de eerste laag met 5% water verdund aanbrengen. Poederende en sterk zuigende ondergronden eerst behandelen met Devecryl Voorstrijk.
Droogtijd: Stofdroog na circa 1 uur, overschilderbaar na circa 4 uur. Wasbaar na circa 4 weken.
Verbruik: 6-9 M2 per liter, afhankelijk van applicatie en ondergrond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Technisch informatieblad, te vinden onder het tabblad documenten.

Documenten

Download Veiligheidsinformatieblad Download Technisch Informatieblad

Extra informatie

Inhoud

, ,

Situatie

Woning / pand binnen

Glansgraad

Mat

Merk

Drost Coatings

Kleur

Op kleur gemaakt, selecteer uw kleur in de waaier of vul deze handmatig in., Standaard Wit

Verdunning-Verftype

GHS kenmerken

Bijtende Stoffen
Bijtende Stoffen
Gevaar/schadelijk/irriterende Stoffen
Gevaar/schadelijk/irriterende Stoffen

H-zinnen

H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

P-zinnen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P332+P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.