Drost Devetaal Industrielak HoogglansDrost Devetaal Industrielak Hoogglans

Drost Devetaal Industrielak Hoogglans

 27,15 118,69 incl. BTW

Kies een kleur
Artikelnummer: 8718836692536 Categorieën: ,

Beschrijving

Drost Devetaal Industrielak Hoogglans

Drost Devetaal Industrielak Hoogglans (voorheen Devetaal metaallak hoogglans) heeft een hoge dekkracht, goede vloeiing, passieve roestwering en snelle droging.

Toepassing:

Apparaten, tractoren, vrachtwagens, machines en staalconstructies. Toepassen op een goed gereinigde en ontvette ondergrond die voorzien is van de juiste voorbehandeling b.v. hechtprimer en/of roestwerende primer. Voor gebruik goed oproeren.  Applicatie: kwast, lakroller, luchtspuit en airless apparaat Verbruik: ca. 12 m² per liter.  Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.  Stofdroog na ca. 3 uur. Kleefvrij na ca. 5 uur. Overschilderbaar na ca. 24 uur. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Technisch Informatieblad, te vinden onder het tabblad documenten.

Documenten

Download Veiligheidsinformatieblad Download Technisch Informatieblad

Extra informatie

Inhoud

, ,

Situatie

Woning / pand buiten

Ondergrond

IJzer, Staal, Metaal

Soort

Verf voor kunststof en metaal

Glansgraad

Hoogglans

Merk

Drost

Kleur

Op kleur gemaakt, selecteer uw kleur, Wit

Verdunning-Verftype

GHS kenmerken

Ontvlambare Stoffen
Ontvlambare Stoffen
Gevaar/schadelijk/irriterende Stoffen
Gevaar/schadelijk/irriterende Stoffen
Gezondheidsgevaar
Gezondheidsgevaar
Schadelijk voor milieu
Schadelijk voor milieu

H-zinnen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H332 Schadelijk bij inademing.
H372 Veroorzaakt schade aan organen.
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH208 Bevat . Kan een allergische reactie veroorzaken.

P-zinnen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P304+P340 NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Afvoeren in overeenstemming met lokale , nationale of internationale regelgeving.