Drost Devetaal Grondlak ADrost Devetaal Grondlak A

Drost Devetaal Grondlak A

 26,49 114,12 incl. BTW

Kies een kleur
Artikelnummer: 8717154060911 Categorieën: ,

Beschrijving

Drost Devetaal Grondlak A

Drost Devetaal Grondlak A is de ideale grondlak voor buiten,  op hout. Deze grondverf heeft een ongekende dekkracht, enorm uitstrijkvermogen en grote buitenbestendigheid. Thixotroop karakter.Kan zonder bezwaar 1 jaar onafgedekt buiten overstaan (min. 2 lagen aanbrengen); blijft vochtregulerend werken.

Toepassing:

Primer op hout en houtachtige materialen. Gebruik Vóór gebruik goed oproeren. Loszittende verflagen verwijderen. Oude intacte verflagen reinigen met verfreiniger. Goed schuren en stofvrij maken. Kaal hout reinigen, gronden, opschuren en stofvrij maken. Tussen de grond- en aflaklagen licht schuren. Applicatie: kwast/roller of spuit. Verbruik: 12-16 m² per liter. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Technisch Informatieblad, te vinden onder het tabblad documenten.

Documenten

Download Veiligheidsinformatieblad Download Technisch Informatieblad

Extra informatie

Inhoud

, ,

Situatie

Woning / pand buiten

Ondergrond

Hout

Soort

Grondverf en Primers

Glansgraad

Mat

Merk

Drost

Kleur

Op kleur gemaakt, selecteer uw kleur in de waaier of vul deze handmatig in., Standaard Wit

Verdunning-Verftype

GHS kenmerken

Gevaar/schadelijk/irriterende Stoffen
Gevaar/schadelijk/irriterende Stoffen
Gezondheidsgevaar
Gezondheidsgevaar

H-zinnen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H372 Veroorzaakt schade aan organen.
EUH211 Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

P-zinnen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
P501 Afvoeren in overeenstemming met lokale , nationale of internationale regelgeving.